Beleidsplan Stichting Hidi

Stichting Hidi is opgericht ter bevordering en ondersteuning van het ontwikkelingswerk rondom het dorp Hidi, ten oosten van Debre Zeit, Ethiopië. Dit werk is in 2009 gestart met activiteiten op het gebied van gezondheidszorg in de plattelandskliniek ‘Clinic Hidi’. Inmiddels wordt de lokale Ethiopische bevolking in diverse ontwikkelingsprojecten geholpen met gezondheidszorg, landbouwkundige productie en landbouwkundige waterinfrastructuur.

De doelgroep wordt gedefinieerd als de bevolking van het rurale gebied ten oosten van Debre Zeit in Ethiopië. Op dit moment (status 2018) is de ontwikkelingshulp bereikbaar voor de inwoners van het gebied binnen een straal van ongeveer 15 kilometer rondom het dorp Hidi. Afhankelijk van de infrastructuur en de beschikbare ontwikkelingswerkers kan de bereikbaarheid van de ontwikkelingshulp in de toekomst vergroot worden.

Doelstelling

Het doel van Stichting Hidi is om met diverse ontwikkelingsprojecten en in samenwerking met lokale partners bij te dragen aan de voorwaarden voor gezond leven voor haar doelgroep.
De basale voorwaarde voor een gezond leven is het kunnen voorzien in dagelijks voedsel dat in kwantiteit en kwaliteit voldoet aan de gezondheidsnormen. In een voornamelijk agrarische samenleving valt het genereren van inkomen vrijwel samen met het produceren van voedsel. Daarom richt de stichting zich in diverse projecten op een combinatie van bijdragen aan de gezondheidszorg en productie van goed voedsel. De lokale bevolking is nauwelijks geschoold en armoede vormt een groot probleem. Met deze hulp krijgen zij de kans om te werken aan nieuwe winstgevende initiatieven waarmee zij hun eigen gezinnen beter kunnen voorzien van de basale levensbehoeften.

De stichting werkt aan haar doel door middel van:

 1. Het bijdragen aan de bewustwording in Nederland met betrekking tot de tekortschietende voedselproductie en medische voorzieningen in heel Ethiopië en specifiek voor de doelgroep;
 2. Het bieden van de mogelijkheid om ontwikkelingsprojecten op dit vlak met onder andere financiële bijdragen te steunen;
 3. Het informeren over en het promoten van het werk van Stichting Hidi en haar lokale partners;
 4. Het verwerven en organiseren van steun voor de ontwikkelingsprojecten in de vorm van personele ondersteuning (zoals experts en vrijwilligers voor agronomische, technische en medische kennis), materialen (agrarische middelen, medische attributen) en daarvoor noodzakelijke financiële middelen;
 5. Het steunen van de lokale partners zoals management en personeel van de projectteams in de voortdurende agrarische ontwikkelingen en (medische) zorg voor de doelgroep.

Financiën

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door schenkingen, donaties, opbrengsten van acties zoals verkopingen en benefietconcerten.
Op basis van de projectplanningen van de lokale partners in Ethiopië wordt jaarlijks het budget voor de diverse ontwikkelingsprojecten besproken en vastgesteld. Deze jaarplanning is de basis voor de fondsenwerving in het betreffende jaar. Conform de planning worden de financiële middelen overgeboekt naar de betreffende bankrekeningen van de projecten. Eventuele praktische middelen worden door de stichting verzonden aan de betreffende projectteams.

De projectleiders rapporteren op de vastgestelde tijden de voortgang, problemen en vorderingen van het werk. Jaarlijks wordt middels een jaarrapport verslag gedaan over de inkomsten en uitgaven van de stichting en de wijze waarop de ondersteuning van ontwikkelingswerk in de diverse projecten werd vormgegeven.

Prognose maandelijkse uitgaven

 • Project Clinic Hidi
 • Project Woman Support Group
 • Project Melkvee
 • Project Honingbij
 • Project Drinkwater
 • Onkosten Stichting

Bijgaande diagram geeft de gemiddelde maandelijkse uitgaven per kostenpost weer. Deze zijn als volgt onderverdeeld:

 • Project Clinic Hidi
 • Project Woman Support Group
 • Project Melkvee
 • Project Honingbij
 • Project Drinkwater
 • Onkosten Stichting

Voor een uitgebreid en gedetailleerd overzicht kunt u terecht op de pagina Financiële verantwoording.

Organisatie

RSIN: 857275008
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Hidi
Statutaire zetel: gemeente Barneveld
Activiteiten (SBI): 94993 – Steunfondsen
Datum van oprichting: 9-2-2017
Bezoekadres: Heestereng 52, 3773AL Barneveld
Email: info@stichtinghidi.nl

Bestuur

Het bestuur word gevormd door:
Voorzitter: Corstiaan de Kruijf
Penningmeester: Wim van ’t Land
Secretaris: Marianne Simons – Stelwagen

Beloningsbeleid / Vertegenwoordiging

In de statuten van de stichting zijn de volgende artikelen opgenomen met betrekking tot het beloningsbeleid en vertegenwoordiging.

Artikel 7 – Bestuursbevoegdheid en vergoedingen.
1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting.
2. Het Bestuur is, mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
3. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

Artikel 8 – Vertegenwoordiging.
1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur.
2. Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buitenrechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.